antedate

antedate
[ˌænti΄deit] v հետին թվով գրել/ գրանցել antedate a letter նամակը հետին թվով թվակալել. The event antedated his arrival Իրադարձությունը նախորդեց նրա գալստյանը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Antedate — An te*date ([a^]n t[ e]*d[=a]t ), v. t. [imp. & p. p. {Antedated}; p. pr. & vb. n. {Antedating}.] 1. To date before the true time; to assign to an earlier date;; thus, to antedate a deed or a bond is to give it a date anterior to the true time of …   The Collaborative International Dictionary of English

 • antedate — UK US /ˌæntiˈdeɪt/ US  /ˈæntiˌdeɪt/ verb [T] ► US to put a date on a document that is earlier than the date it is signed: »an antedated check → Compare BACKDATE(Cf. ↑backdate), POST DATE(Cf. ↑post date) …   Financial and business terms

 • antedate — [an′ti dāt΄] vt. antedated, antedating 1. to put a date on that is earlier than the actual date [to antedate a check] 2. to come or happen at an earlier date than; come before 3. to make happen earlier; accelerate 4. to set an earlier date for 5 …   English World dictionary

 • Antedate — An te*date ([a^]n t[ e]*d[=a]t ), n. 1. Prior date; a date antecedent to another which is the actual date. [1913 Webster] 2. Anticipation. [Obs.] Donne. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • antedate — I verb affix an earlier date, anachronize, assign to an earlier date, date back, date before the true date, date before the true time, date earlier than the fact, foredate, predate, set an earlier date, transfer to an earlier date II index… …   Law dictionary

 • antedate — (v.) 1580s, earlier as noun meaning a backdating, false early date attached to a document or event (1570s); from L. ante before (see ANTE (Cf. ante)) + DATE (Cf. date) (v.1). Related: Antedated; antedating …   Etymology dictionary

 • antedate — [v] occur or cause to occur earlier accelerate, anachronize, antecede, backdate, date back, forerun, misdate, pace, precede, predate; concept 84 Ant. predate …   New thesaurus

 • antedate — ► VERB 1) come before in time. 2) indicate that (a document or event) belongs to an earlier date …   English terms dictionary

 • antedate — v. /an ti dayt , an ti dayt /; n. /an ti dayt /, v., antedated, antedating, n. v.t. 1. to be of older date than; precede in time: The Peruvian empire antedates the Mexican empire. 2. predate (def. 1). 3. to assign to an earlier date: to antedate… …   Universalium

 • antedate — UK [ˌæntɪˈdeɪt] / US verb [transitive] Word forms antedate : present tense I/you/we/they antedate he/she/it antedates present participle antedating past tense antedated past participle antedated formal to exist or happen before something else …   English dictionary

 • antedate — verb (t) /ˈæntideɪt / (say anteedayt), /æntiˈdeɪt / (say antee dayt) (antedated, antedating) 1. to be of older date than; precede in time: the Peruvian empire antedates that of Mexico. 2. to affix a date earlier than the true one to (a document,… …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”